Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és Kollégiuma

Szolgáltatások

Alapvető tudnivalók

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
A könyvtár tagja elfogadja a házirendben foglaltak könyvtárra vonatkozó részeit, valamint a könyvtárhasználati szabályzatot. Minden könyvtárhasználó köteles megőrizni a könyvtár rendjét. A könyvtár állományát és berendezési tárgyait köteles óvni, a könyvtár tisztaságát fenntartani.

Kölcsönzés

Ismeretközlő és irodalmi művek kölcsönzése (lehetőség van a könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos használatára).
A könyvtár bármely dokumentumát a könyvtárból csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.
Minden tanuló csak saját részére kölcsönözhet, a kölcsönzési példányszámban korlátozás nincs. A könyvek kölcsönzésének időtartama 3 hét. A kölcsönzési határidő hosszabbítható igény esetén. A kikölcsönzött könyvekért az olvasó felel, rongálódás, elvesztés esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint járunk el
A tanév végén köteles mind a tanuló a kölcsönzött dokumentumokat visszahozni.
Nyáron a tanítási szünet idejére, külön kérésre kölcsönzünk dokumentumokat (kivéve leltárkor).
A diákok tanulmányaik végeztével, az oktatók és dolgozók munkaviszonyuk megszűnésével kötelesek minden könyvtári tartozásukat rendezni.

Helyben olvasás

Az olvasóteremben elhelyezett állomány a nyitva tartás alatt folyamatosan használható, de nem kölcsönözhető.

Tájékoztatás

Igény esetén bibliográfiai, szakirodalmi, dokumentációs tájékoztatás nyújtása.


Internethasználat, elektronikus adatbázisok használata

A számítógépek a könyvtárban való tanulás és kutatómunka támogatására szolgálnak. Órai előadásokra, tanulmányi versenyekre való felkészülésben, pályamunkák elkészítésében, a különféle könyvtári adatbázisok elérésében nyújtanak segítséget. Ugyanígy a könyvtár online katalógusa is böngészhető.

Szkennelés, nyomtatás

Indokolt esetben, ésszerű keretek között lehetőséget biztosítunk az olvasók számára szkennelésre és nyomtatásra is könyvtárosi felügyelettel.