Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és KollégiumaIskolai Házirend - Testnevelés

Alább, az iskola házirendjéből csak azok a pontok szerepelnek, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a testnevelés tantárgyhoz.

 

Beköszöntő a házirendhez

Iskolaközösségünk vezetőségből, tanárokból és diákokból áll. Csak az lehet jó közösség, melynek áttekinthető rendje, világos követelményrendszere van. Régi hasonlattal, a hordó is csak úgy képes megőrizni értékes tartalmát, ha abroncsok tartják össze. Ha ezek elpattannak, veszendőbe megy, amit őriznie kellene. Ezek az abroncsok iskolánk közösségi szabályai. Ezért adunk Házirendet kezetekbe, hogy világosan lássátok, mihez van iskolánkban jogotok, milyen felelősséget vállaltatok, amikor hozzánk beiratkoztatok. Nem kívánunk többet, csak amennyi szükséges, nem akarunk semmi többre kötelezni, mint amit a Ti jól felfogott érdeketek és az iskola egészséges élete megkíván. Inkább szeretünk dicsérni, mint szidni, értékes munkátokat látva azt elismerni, mint hanyag­sá­ga­itokat korholni. Inkább szeretünk veletek örülni, mint miattatok szomorkodni. Fogadjátok hát szeretettel iskolánk és kollégiumunk Házirendjét, mely röviden és világosan elétek tárja, mit várunk tőletek, hogy a szeretet rendjében érlelődő, tanáraitokat és egymást megbecsülő, tisztességes munkát végző fiatalok legyetek. Fogadjátok meg azt a hármas jelszót, melyet iskolánk bejárata fölé festettünk: „Hithűség, tisztesség, minőség”. Tartsátok meg becsülettel iskolánk szabályait, hogy annak értékes szellemi, lelki tartalma megmaradjon, gyarapodjék bennetek.

I. ISKOLÁNK RENDJE

4. Iskolánk pedagógiai programja

1.1 Iskolánk lelkiségének forrása a Szentírás, mint az élő Isten kinyilatkoztatása, különösképpen pedig Jézus Krisztus evangéliuma, ahogyan azt a Katolikus Egyház értelmezi és tanítja. Ezen belül a Ciszterci Rend lelkisége meghatározó az iskola számára, mely intézményeiben a schola charitatist, a szeretet iskoláját kívánja megvalósítani. Magunkénak valljuk Szent Bernát atyánk jelmondatát: Ardere et lucere (Lángolj és világíts). A lángolás a szeretet melegére, az evangéliumi erények megvalósítására való lelkes törekvésre, a világítás a jóra való példaadásra, a bölcs tudás fényére utal.

4.2.2. - igényességet alakítson ki bennük (magatartásban, öltözködésben, szórakozásban, stb.),

4.2.3. - növelje kudarcálló és küzdőképességüket,

4.3. A keresztény értékrendben megbecsült helye van a test egészségének, hisz hitünk szerint testünknek is örök jövője van. Az iskolának ezért kötelessége, hogy a tanulókat az egészséges életmódra (főleg a dohányzásról, alkoholról és kábítószerről való lemondásra), a testnevelésben, a tömegsportban és természetjárásban való részvételre ösztönözze.

6. A tanulók jogai az iskolában

6.1. A beíratással az iskola és a tanuló közt tanulói jogviszony jön létre, mely az iskola és tanuló számára a törvényben és a Házirendben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel jár. A beíratástól kezdve gyakorolhatja a tanuló gimnáziumunkban iskolai jogait, és felelősséggel meg kell tartania tanulói kötelezettségeit

6.3. A tanuló használhatja az iskola felszerelését: a könyvtárt, a sport- és szabadidő-létesítményeket, számítástechnikai gépeket a megszabott rendben és szaktanári felügyelettel stb. Ezek használata az intézményben kifüggesztett rend szerint történik.

6.12. A versenyző tanulónak a tanulmányi versenyek előtt a következő szabadnapok adhatók:

6.12.1 - városi, megyei és országos versenyre és az OKTV első fordulójára a verseny napja,

7. A tanulók kötelességei

7.1. A tanuló köteles a tanítási órákon, a kötelező foglalkozásokon és a rendezvényeken (a kezdés előtt 10 perccel) megjelenni. A becsengetést követő késést és hiányzást a pedagógus az osztálynaplóba bejegyzi.

7.2. A tanulók:

7.2.1. - igyekezzenek az osztály- és iskolaközösségnek egymásért is felelősséget vállaló tagjai lenni, és egyetértő, egymást támogató közösséget kialakítani,

7.2.4. - tartsák meg a Házirend szabályait,

7.2.5. - tanáraikat és nevelőiket tiszteljék.

7.2.6. A tanulók azonosuljanak iskolánk szellemiségével, a keresztény értékrenddel.

8. Az iskolán kívüli magatartás normái

8.5. Az iskolánkba járó tanulók egymás iránt is felelősek, tartsák vissza egymást a törvény és Házirend megszegésétől. Súlyos vétség másokat szabálytalanságokra csábítani.

11. A jutalmazás formái

11.2. Az iskolában elismerésként a következő írásbeli dicséretek adhatók:

11.3. szaktanári dicséret szaktárgyi, szakköri munkáért,

11.4. osztályfőnöki dicséret

11.4.2. - az iskolai versenyek 2-3. helyezettjeinek,

11.4.3. - a megyei versenyek 4-6. helyezettjeinek,

11.5. igazgatói dicséret

11.5.1. - három osztályfőnöki dicséret után,

11.5.2. - iskolai verseny 1. helyezettjének,

11.5.3. - megyei versenyek 1-3. helyezettjének,

11.5.4. - sportversenyek megyei 1. helyezettjének,

11.5.5. - az országos versenyeken az első húsz közé jutásért.

11.6. Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók ballagáskor, illetve a tanév végén, a Te Deum keretében jutalmazhatók.

11.8. Oklevél jár:

11.8.3. - művészeti és sporttevékenységért.

11.10.2. ALAPÍTVÁNYI DÍJAK az alapítványban szereplő feltételek szerint. (A részletek megtekinthetők a mindenkori Évkönyvben, ill. a weblap Díjak menüpontjában.)

12. Fegyelmi intézkedések, fegyelmi büntetések

Azt a tanulót, aki a Házirendben előírt kötelességeit megszegi, fegyelmi intézkedésben vagy — fegyelmi eljárás során — fegyelmi büntetésben kell részesíteni.

A fegyelmi intézkedések a következők:

12.1. Szaktanári figyelmeztetés

12.1.1. - a szaktanár a tárggyal, szakkörrel kapcsolatos fegyelemsértésért adhatja.

12.2. Osztályfőnöki figyelmeztetés

12.2.1. - két szaktanári figyelmeztetés után,

12.2.3. - egy-egy igazolatlan óráért, egy-egy óráról való szándékos távolmaradásért,

12.3. Osztályfőnöki intés

12.3.2 - 3-nál több igazolatlan óráért,

12.3.5. - az iskola állagában elkövetett szándékos rongálásért, felelős hanyagságért a kártérítés kötele­zettsége mellett.

12.5. Igazgatói intés

12.5.1. - 5-nél több igazolatlan óráért,

12.6. Igazgatói megrovás

12.6.1. - 8-nál több igazolatlan óráért és igen súlyos fegyelemsértésért, záradékkal.

12.12. KÜLÖNÖSEN SÚLYOS MEGÍTÉLÉS ALÁ ESIK:

12.12.6. - 10-nél több igazolatlan óra,

12.12.7. - a másik ember ellen irányuló agresszió (bántalmazás, verekedés, testi sértés).

Az itt felsoroltak büntetése első alkalommal, az eset súlyosságát figyelembe véve igazgatói fegyelmi fokozat.  

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A tanulónak be kell tartania az előírt formai követelményeket.

1.1. ……….”A tanulók felsőruházatukat, tanszereiket és testnevelési felszerelésüket a kijelölt faliszekrényben helyezhetik el. Az elhelyezett tárgyakért a szekrényt használók felelősek.”…..

1.7. Az első tanítási óra imádsággal kezdődik, az utolsó óra imádsággal fejeződik be.

3. Tanórán kívüli csoportos tevékenységek

3.1. A tanulók közös tevékenységének megszervezésére, segítésére az intézményben diákkörök alakulhatnak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

3.1.1. - Legalább tíz diák kell a foglalkozások megindításához.

3.1.2. - Írásban rögzített kérelmet kell benyújtani az igények és célok felvázolásával, a tanulók aláírásával.

3.1.3. - Legalább egy segítő tanár megkeresése szükséges, aki el is vállalja a felkérést.

3.1.4. - A foglalkozások tartalma művészeti, művelődési, ismeretterjesztő, sport jellegű lehet, illetve bejegyzetten működő társadalmi szervezet alapszerveként funkcionálhat.

3.1.5. - A csoportok jogosultak az intézmény helyiségeinek használatára a nyitvatartási időn belül, az ezt meghaladó igény esetén írásbeli kérvénnyel kell az intézmény vezetőjéhez fordulniuk, legalább négy héttel a megrendezendő program előtt.

3.1.6. - Amennyiben az intézmény anyagi helyzete megengedi, a csoport jogosult támogatásra helyi pályázat formájában.

3.1.7. - A csoportok járuljanak hozzá az iskolai, kollégiumi diákélet színesebbé tételéhez, a rendezvények szervezéséhez.

3.2. A tanórán kívüli foglalkozásokat az intézményben kifüggesztett rend szerint tartjuk.

4. Egyéb rendelkezések

4.2. Az iskolában rágógumi használata tilos!

4.7. A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.

4.9. „A tanuló köteles a tanítási órákról, a diákmisékről és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását szülői vagy orvosi írással igazolni.” …….. „A tanuló egy tanévi igazolt és igazolatlan mulasztása nem haladhatja meg a 250 órát, illetve egy tantárgyból hiányzásai a tanítási órák számának 30 %-át. Az ennél többet mulasztók nem osztályozhatók, osztályozó vizsgát kell tenniük.”

4.10. A testnevelésből felmentetteknek az órákon tornacipőben jelen kell lenniük, ha az első, illetve utolsó óra testnevelés, nem kell az órára bejönni. Testnevelés órára felszerelés nélkül érkező tanulóink fegyelmi büntetésben részesülnek (első alkalommal szaktanári figyelmeztetésben).

5. A késések értékelése

5.1. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell.

5.2. A késések ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.

7. Az intézmény hétköznap reggel 7 órától este 9 óráig tart nyitva.

7.2. A tanítási időn kívül az intézményt csak igazgatói engedéllyel lehet használni, a kulcsot a felelős pedagógusnak a portás adja oda.

7.3. Az iskolában délután csak előre bejelentett foglalkozás tartható.