A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának rövid története

1687 óta számít a déldunántúli régió elit iskolájának a Pécs főterén álló Nagy Lajos Gimnázium. A jezsuiták, akik már 1613 óta a törökök alatt is tevékenykedtek a városban, a törökök kiűzése után 1687-ben azonnal megnyitották iskolájukat és felépítették ma is álló kollégiumukat (rendház és iskola). A jezsuita rendet azonban 1773-ban XIV. Kelemen pápa erős politikai nyomásra feloszlatta. A már akkor jó hírű iskola világi papok és világiak oktatásával működött tovább. A jozefinizmus kora után egyre inkább felmerült az igény, hogy a gimnáziumot ismét egy szerzetesrend vegye át. Miután a bencések nem tudták vállalni, ezért I. Ferenc király a zirci ciszterci apátnak, Dréta Antalnak adta át 1813. február 9-én kelt rendeletével az iskolát. 1814. őszén két ciszterci kezdte a tanítást világiak segítségével. A következő tanévben a 400 diákot már teljes ciszterci tantestület tanította. 1849-ben a győztes császári hadak kiparancsolták az iskolát az épületből, melyet először garnizonnak, majd katonai kórháznak használtak. Addig a volt pálos rendházban (a mai Széchenyi gimnáziumban) folyt a tanítás. Csak tizennyolc év után, 1866-ban jöhettek vissza tulajdonukba az atyák, kik az épületet felújították és a déli szárnnyal bővítették. Ekkor kezdődött a gimnázium igazi felívelése.

Kiváló igazgatók és tanárok munkálkodtak itt, akik megadták az iskola sajátos ciszterci lelkületét, melyre az öregdiákok ma is nagy szeretettel és nosztalgiával gondolnak vissza. Ennek tanúbizonysága, hogy az 1922-ben megalakult Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztályának mindig 5-600 tagja volt, s a negyvenévi betiltás után ma ismét 550 öregdiákkal tart tagsági kapcsolatot.

A II. világháború után szomorú korszak következett a kommunista diktatúra kialakulásával. 1948-ban államosították az egyházi iskolákat, köztük a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumát. Két évre rá, 1950. június 7-én éjszaka az ÁVH elhurcolta az összes Pécsett tartózkodó ciszterci atyát. Az államosításkor a gimnáziumot a Széchenyi Gimnáziummal egyesítették, mert csak így tudták tanárral ellátni az iskolát. Az államosítással azonban összeomlott mindaz a ciszterci pedagógia, melyet 140 év alatt épített ki a rend. Szerencsére különösebb szélsőségek nélkül megőrizte a gimnázium rangját: a besorolások alapján mindig az ország első 20 középiskolája közt kapott helyet.

A rendszerváltozás után a Ciszterci Rend Zirci Apátsága 1989-ben visszakapta működési engedélyét. Dr. Kerekes Károly zirci apát 1990. szeptember 1-jével Pécsre helyezte Dr. Arató Miklós Orbán cisztercit azzal a megbízással, hogy kezdje meg a fakultatív hitoktatást és szervezze az iskola visszaszerzését a rend tulajdonába. A kollégium épületében lakást és hittantermet bocsátottak rendelkezésére, s az 1990/91. tanévben 140 jelentkezővel elindult a hitoktatás. 1991 januárjától 1994 decemberéig megszervezte a Ciszterci Pedagógiai Műhelyt azzal a szándékkal, hogy az arra vállalkozó pécsi pedagógusok bencés, piarista tanároktól, jeles katolikus világi előadóktól rendszeres képzést kapjanak a katolikus szellemű oktatásról. E minden harmadik szombat délelőttöt igénybe vevő foglalkozáson rendszeresen mintegy negyvenen vettek részt. Az 1991/92. tanévben már sikerült az Állami Nagy Lajos Gimnáziumban egy ciszterci osztályt indítani, a következő évben pedig kettőt. A hitoktatásban már Dr. Marosy György Cézár atya is segített, akit 1991 augusztusában a zirci apát Pécsre küldött.

Időközben megszületett az 1991. évi XXXII. törvény, mely elrendelte a volt egyházi tulajdonok funkcióvállalással való visszaszolgáltatását. Ez azonban sokkal nehezebben ment, mint annak idején a tollvonással elrendelt államosítás. Elkezdődtek tehát az egyre keményebb tárgyalások a pécsi önkormányzattal az iskola visszavételére. A tárgyalások végül sikerre vezettek, a pécsi közgyűlés két szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy az 1993/94. tanévtől a gimnázium fenntartója a Ciszterci Rend Zirci Apátsága lesz

Az iskola ünnepélyes átadása 1993. június 12-én történt meg. A fenntartót dr. Kerekes Károly zirci apát, az önkormányzatot dr. Páva Zsolt alpolgármester képviselte, a minisztériumot pedig dr. Korzenszky Richárd bencés, miniszteri biztos, aki jelentős segítséget nyújtott az átvételi tárgyalásokon. A gimnáziumot a teljes tanári karral és minden diákkal kellett a rendnek átvennie, az önkormányzat csupán azt biztosította, hogy két évig elhelyezi azokat a tanárokat, akik önként kívánnak távozni az iskolából. Ekkor már a 20 osztályból 8 ciszterci beiskolázású volt megfelelő szellemiségű osztályfőnökkel. 1996-ban mentek ki az utolsó állami osztályok. Az 1990 előtt tanító pedagógusok közül 2000-ig az évek során 35-en vagy önként távoztak vagy nyugdíjba mentek. Helyükre nagyrészt a Ciszterci Pedagógiai Műhelyen képzett tanárokat alkalmazta a gimnázium. 2000/2001. tanévre a tantestület 85%-a kicserélődött, s ma egységes szellemű, jó közösségben élő, tanári lelkigyakorlatokon egységesen résztvevő tantestülettel rendelkezik az iskola. A pedagógusok többsége férfi tanár.

1997-től az egyesített gimnázium és kollégium igazgatója Páva Péter, ősi pécsi katolikus családból származik, édesapja ciszterci öregdiák. Előtte Póla József volt 1990-97-ig igazgató, Páva Péter pedig a Kollégium igazgatójaként állt kapcsolatban az intézménnyel. De ő volt 1990-1999-ig a gimnázium 47. sz. Szent László Király cserkészcsapat parancsnoka is. 1996-tól Dékány Sixtus, 1999-től Huszár Lőrinc és 2000-től Szentgyörgyi Kristóf fiatal ciszterci atyákkal gazdagodott a tantestület. A hitoktatásban segít még Garadnay Balázs pécsi egyházmegyés plébános atya, Bodogán László gör. kat. paróchus és néhány teológiai képzettségű világi tanár is. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumát és a Ciszterci Rend Hunyadi Mátyás Kollégiumát többcélú, közös igazgatású intézményként 1998-ban vonta össze a fenntartó Dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát.

A tanulók összlétszáma a 2000/2001. tanév elején 748.A fiú és lánytanulók aránya: 400 leány (53.47 %) és 348 fiú (46.53 %). Ezek egyrésze hat évfolyamos, másik része négy évfolyamos tagozatban tanul. A négy évfolyamos osztályok közül egy általános tantervű, egy biológia-kémia, egy angol, egy pedig számítástechnikai speciális tantervű osztály. Az iskola előkészítő tanfolyamokat rendez a felvételre készülők számára. s mindig bő a túljelentkezés minden osztályba. A vidéki tanulók közül 92-en, több más pécsi iskola 85 diákjával együtt a kollégiumunkban, a vidéki lányok pedig 112-en a Teleki Blanka kollégiumban kapnak helyet.

Az átvétel óta számos felújításra került sor a meglehetősen elhasznált iskola és kollégium épületében. Számos tanterem, kollégiumi háló, a díszterem, folyosók, tanári és igazgatói szobák kaptak új bútort, parkettát, festést. Ennek fedezetét a ciszterci öregdiákok által alapított, s nagyrészt általuk támogatott Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítványa biztosította részben vagy egészben.

A gimnáziumban a teljesebb keresztény nevelés érdekében a hittanórákon kívül minden évfolyamnak havi közös szentmiséje, évi lelkigyakorlata van, egyes osztályok heti egy alkalommal tartanak osztálymisét, a rendház kápolnájában pedig naponta önként vehetnek részt diákok az atyák konventmiséjén. Évente részt vesz egy diákcsoportunk a nagymarosi ifjúsági találkozókon, a szentévben 14-en ott voltak a római ifjúsági világtalálkozón, 2000-ben Fatimába vezetett zarándoklatot nyolc diáknak Dékány Sixtus atya. Az egyházmegyei hittanversenyek állandó nyertesei iskolánk csapatai. Azt is érdemes megemlíteni, hogy az utóbbi tíz évben öt papi és szerzetesi hivatás indult el iskolánkból.

Országos, regionális tanulmányi és sportversenyeken előkelő helyezéseket érnek el diákjaink, és kiemelkedő nemzetközi sikerekkel is gazdagítják gimnáziumunkat. A legjelentősebb eredménynek számít, hogy 1998-1999-2000. években egy-egy tanulónk a nehéz feladatok elé állító Nemzetközi Diákolimpiák aranyérmese lett. 1998-ben Csékei Márton Melburne-ben a XXX. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián szerzett aranyérmet, 1999-ben a XXX. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián Padovában Hegedűs Ákos 11. o. tanulónk lett aranyérmes, s ezt a sikert 2000-ben Leicester-ben, (Anglia) a XXXI. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián megismételte egy újabb aranyéremmel. Teljesítményére a kormány is felfigyelt, és Orbán Viktor miniszterelnök 2000. február 3-án a Magyar Polgári Együttműködésért Egyesület nagygyűlésén mondott beszédében Ciszterci Nagy Lajos Gimnáziumunkról és Hegedűs Ákosról név szerint is megemlékezett, tanáraink jó munkáját is elismerve. Nemzetközi sikereink közé számít, hogy az ország középiskolái közt az UNESCO diáknagykövetségre kiírt pályázaton az első két helyet a Nagy Lajos Gimnázium diákjai nyerték el. Az első helyezett négy diákot egy hétre meghívták az ENSZ megismerésére New Yorkba, a második helyezett négy diák pedig Párizsban felkereshette az UNESCO-t és betekintést nyerhetett annak munkájába. Hazánk diákjait tehát 1998/99-ben e magas nemzetközi szervezeteknél nyolc lajosista tanuló képviselte. Ennek elismerésére meglátogatta gimnáziumunkat Pokorni Zoltán oktatási miniszter is.

Külföldi kapcsolataink testvériskoláinkkal: Fellbach (NSZK), Sulmona (Itália) és a kolozsvári Báthory István Lyceummal kölcsönös látogatásokkal rendszeresek Alkalmilag Dániában járt énekkarunk. Különféle pályázatokkal nyert ösztöndíjakkal Kanadában, az Egyesült Államokban tanulnak vagy tesznek látogatásokat diákjaink. A tanulók különböző szakkörökben, közösségekben és mozgalmakban gazdagíthatják nemcsak tudásukat, hanem életüket is.

Igen kiemelkedő ének- és zenekultúra jellemzi iskolánkat, mely a kétévenkénti Helikon ünnepségek aranyérmei, különdíjai is igazolnak: Ciszterci gyermekkarunk, Leánykarunk, Férfi vokál együttesünk, Vegyeskarunk, "Laudate" énekkarunk, szóló hangszereseink számos elismerést kaptak ezen alkalmakkal. Külön ki kell emelnünk az országban páratlan Orff-együttesünket, mely egzotikus hangszereit Carl Orff neves német zeneszerzőtől kapta 35 évvel ezelőtt, s azóta folyamatosan munkálkodik. Néptánc-csoportunk egyik tanárunk vezetésével a magyar kultúrát ápolja. Kosztolányi Veronika tanulónk első lett az országos népdalének versenyen 1999-ben, és arany érmet nyert a Helikon ünnepségen. A magyar nyelv helyességét, a szép magyar beszédet segíti a Babits Mihály nyelvhelyességi verseny, melyet gimnáziumunk neves volt diákja emlékére minden évben november 25-i születésnapja idejében rendezünk számos más középiskola meghívásával. Irodalmi színpad, színjátszó szakkör, újságíró szakkör, sakk-kör, számos sportkör, cserkészcsapat áll diákjaink rendelkezésére, hogy szabadidejüket igényes szórakozásokkal, foglalatosságokkal tölthessék el. A diákokat neves személyiségek keresik fel egy-egy előadásra, beszélgetésre: Eperjes Károly, Fa Nándor, Raffai Ernő, Karátson Gábor, Szörényi Levente, Somogyi Győző. A Szülői Munkaközösség pedagógiai előadásokat hallgathat meg a Szülők akadémiáján és a tanévben havonta jeles előadókkal szereplő Keresztény Értelmiségi Fórum keretében. FEHÉR/FEKETE című diákszövetségi és benne Színes FEHÉR/FEKETE néven diákújságunk évente négyszer jelenik meg 1400 példányszámban, 32-36 oldalon.

2000. november 13-án, a ciszterci mindenszentek ünnepén áldja meg a főapát úr Szent Bernát bronz-szobrát, melyet iskolánkban felállítunk. A szent korábbi Zsolnay pirogránit szobrát a kommunizmus évtizedei alatt összetörték, és törmelékként kidobták. R. Törley Mária művésznő alkotása újra jelenlévővé teszi annak alakját, akinek szellemében kíván iskolánk munkálkodni a keresztény, magyar ifjúságért, hazánk jövőjéért. Diákjaink szép számmal jutnak be egyetemekre, főiskolákba. Szívesen tartják kapcsolatukat volt iskolájukkal, melynek rendezvényein számosan részt vesznek. A végzett diákok a Ciszterci Diákszövetség ifjúsági tagozatában, a CREDIT-ben (Ciszterci Rend Diákjainak Ifjúsági Tagozata) folytathatják kapcsolattartásukat. 2000. szeptemberében e szövetségnek 105 tagja volt, s 25 credites fiatal önálló háromnapos tábort rendezett Magyarhertelenden. Terveink közé tartozik egy tornaterem felépítése, melyre pályázatból kaptunk segítséget, valamint a kollégium tetőterének beépítése. Fontos feladatunk műemlék épületünk állagának állandó óvása, hiszen iskolánk a város szívében, annak gyönyörű főterén áll. Mindezt a ciszterci jelmondat szelleme foglalja egységbe. "Ardere et lucere" (Lángolj és világíts). A jellemformálásban ezt tűzzük ki célul. A tanárok a színvonalas tanítás mellett az emberséges, baráti légkör kialakítására is nagy hangsúlyt fektetnek. Ez természetesen csak azoknak sikerül, akik nagy szakmai biztonsággal, de kellő alázattal és szolgáló szeretettel végzik munkájukat. Fontos számunkra, hogy a tanárok és diákok egyaránt jó érzéssel lépjenek be az iskolába, és távozzanak onnan nap, mint nap.

Ásatások a gimnázium udvarán

 
 
 
 
Hírek | Események | Galéria | Kapcsolat
Web Designer