Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és KollégiumaIskolai Házirend - Testnevelés

Az oldal frissítésében nagy segítséget nyújtott Vadas András Biológia-Testnevelés szakos hallgató, akinek ezúton is köszönetemet fejezem ki.

2022. szeptember 1.

Alább, az iskola házirendjéből csak azok a pontok szerepelnek, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a testnevelés tantárgyhoz.

 

Beköszöntő a házirendhez

Iskolaközösségünk vezetőségből, tanárokból és diákokból áll. Csak az lehet jó közösség, melynek áttekinthető rendje, világos követelményrendszere van. Régi hasonlattal, a hordó is csak úgy képes megőrizni értékes tartalmát, ha abroncsok tartják össze. Ha ezek elpattannak, veszendőbe megy, amit őriznie kellene. Ezek az abroncsok iskolánk közösségi szabályai. Ezért adunk Házirendet kezetekbe, hogy világosan lássátok, mihez van iskolánkban jogotok, milyen felelősséget vállaltatok, amikor hozzánk beiratkoztatok. Nem kívánunk többet, csak amennyi szükséges, nem akarunk semmi többre kötelezni, mint amit a Ti jól felfogott érdeketek és az iskola egészséges élete megkíván. Inkább szeretünk dicsérni, mint szidni, értékes munkátokat látva azt elismerni, mint hanyag­sá­ga­itokat korholni. Inkább szeretünk veletek örülni, mint miattatok szomorkodni. Fogadjátok hát szeretettel iskolánk és kollégiumunk Házirendjét, mely röviden és világosan elétek tárja, mit várunk tőletek, hogy a szeretet rendjében érlelődő, tanáraitokat és egymást megbecsülő, tisztességes munkát végző fiatalok legyetek. Fogadjátok meg azt a hármas jelszót, melyet iskolánk bejárata fölé festettünk: „Hithűség, tisztesség, minőség”. Tartsátok meg becsülettel iskolánk szabályait, hogy annak értékes szellemi, lelki tartalma megmaradjon, gyarapodjék bennetek.

I. ISKOLÁNK RENDJE

6. Iskolánk pedagógiai programja

Iskolánk lelkiségének forrása:

Elsődleges forrásnak tekintjük a Szentírást, mint az élő Isten kinyilatkoztatását, különösképpen pedig Jézus Krisztus evangéliumát, ahogyan azt a Katolikus Egyház értelmezi és tanítja. Ezen túl a Ciszterci Rend lelkisége meghatározó az iskola számára, mely intézményeiben a schola charitatist, a szeretet iskoláját kívánja megvalósítani. Magunkénak valljuk Szent Bernát atyánk jelmondatát: Ardere et lucere (Lángolj és világíts). A lángolás a szeretet melegére, az evangéliumi erények megvalósítására való lelkes törekvésre, a világítás a jóra való példaadásra, a bölcs tudás fényére utal.

Iskolánk nevelési és oktatási eszménye:

- igényességet alakítson ki bennük (magatartásban, öltözködésben, szórakozásban, stb.),

- növelje kudarcálló és küzdőképességüket,

Iskolánk testi egészségről vallott nézete:

A keresztény értékrendben megbecsült helye van a test egészségének, hisz hitünk szerint testünknek is örök jövője van. Az iskolának ezért kötelessége, hogy a tanulókat az egészséges életmódra (főleg a dohányzásról, alkoholról és kábítószerről való lemondásra), a testnevelésben, a tömegsportban és természetjárásban való részvételre ösztönözze.

II. A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI:

1. A tanulók jogai az iskolában:

1.1. A beíratással az iskola és a tanuló közt tanulói jogviszony jön létre, mely az iskola és tanuló számára a törvényben és a Házirendben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel jár. A beíratástól kezdve gyakorolhatja a tanuló gimnáziumunkban iskolai jogait, és felelősséggel meg kell tartania tanulói kötelezettségeit

1.3. A tanuló használhatja az iskola felszerelését: a könyvtárt, a sport- és szabadidőlétesítményeket, a számítógépeket a megszabott rendben és szaktanári felügyelettel.

1.16. A versenyző tanulónak a tanulmányi versenyek előtt a következő szabadnapok adhatók:

- városi, megyei és országos versenyre és az OKTV első fordulójára a verseny napja,

- Az OKTV második fordulójára és az oktatásért felelős minisztérium által meghirdetett és támogatott országos versenyek második fordulójára legfeljebb 3 tanítási nap és a verseny napja,

- Az OKTV, illetve az oktatásért felelős minisztérium által meghirdetett és támogatott országos versenyek döntőjébe jutott tanulónak legfeljebb 2 tanítási nap és a verseny napja,

2. A tanulók kötelességei

2.1. A tanuló köteles a tanítási órákon, a kötelező foglalkozásokon és a rendezvényeken (a kezdés előtt 10 perccel) megjelenni. A becsengetést követő késést és hiányzást a pedagógus az elektronikus naplóba (e-napló) bejegyzi.

2.2. A tanulók:

- igyekezzenek az osztály- és iskolaközösségnek egymásért is felelősséget vállaló tagjai lenni, és egyetértő, egymást támogató közösséget kialakítani,

- tartsák meg a Házirend szabályait,

- a hazát, a nemzeti jelképeket, az egyházat, annak képviselőit, tanáraikat és nevelőiket, az iskola dolgozóit tiszteljék.

- A tanulók azonosuljanak iskolánk szellemiségével, a keresztény értékrenddel.

3. Az iskolán kívüli magatartás normái

3.2. Az iskolánkba járó tanulók egymás iránt is felelősek, tartsák vissza egymást a törvény és Házirend megszegésétől.

3.3. A Házirend szabályai a tanítási szünetekben is érvényesek.

5. A jutalmazás formái

Az iskolában elismerésként a következő írásbeli dicséretek adhatók:

5.1. szaktanári dicséret szaktárgyi, szakköri munkáért,

5.2. osztályfőnöki dicséret:

- az iskolai versenyek 2-3. helyezettjeinek,

- sportversenyek megyei 2-3. helyezettjeinek,

5. 3. igazgatói dicséret

- három osztályfőnöki dicséret után,

- egyes iskolai versenyek 1. helyezettjének,

- sportversenyek megyei 1-3. helyezettjének,

- az országos versenyeken az első húsz közé jutásért.

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók ballagáskor, illetve a tanév végén, a Te Deum keretében jutalmazhatók.

5.4. Oklevél:

- művészeti, sport és szabadidős tevékenységért

5.6. Az iskolai kitüntető jelvény feltételei:

- bármilyen más országos versenyen elért kiemelkedő eredményért

5.7. "NAGY LAJOS-DÍJ" kitüntetés feltételei:

- országos tanulmányi versenyen 1-10. helyezés,

5.8. Alapítványi díjak az alapítványban szereplő feltételek szerint. (A részletek megtekinthetők a mindenkori Évkönyvben, továbbá az iskola honlapján.)

6. Fegyelmi intézkedések, fegyelmi büntetések

Azt a tanulót, aki a Házirendben előírt kötelességeit megszegi, fegyelmi intézkedésben vagy — fegyelmi eljárás során — fegyelmi büntetésben kell részesíteni.

A fegyelmi intézkedések a következők:

6. 1. Szaktanári figyelmeztetés

- a szaktanár a tárggyal, szakkörrel kapcsolatos fegyelemsértésért adhatja.

- testnevelés órán 3. alkalommal a hiányzó felszerelés miatt.

6.2. Osztályfőnöki figyelmeztetés

- két szaktanári figyelmeztetés után, a harmadik szaktanári figyelmeztetéssel együtt,

- fegyelmezetlen magatartásért,

- egy-egy igazolatlan óráért,

6.3. Osztályfőnöki intés

- 3 vagy 4 igazolatlan óráért,

- iskolánkhoz méltatlan magatartásért,

- az iskola állagában elkövetett szándékos rongálásért, hanyagságért a kártérítés kötele­zettsége mellett.

6.4. Igazgatói figyelmeztetés

- az osztályfőnöki intést követő újabb fegyelmi vétség esetén,

- az iskola bármely dolgozójával szemben tanúsított tiszteletlen, illetve sértő magatartásért,

6.5. Igazgatói intés

- 5-7 igazolatlan óráért,

- ismétlődő rendbontásért,

6.6. Igazgatói megrovás

- 8-10 igazolatlan óráért és igen súlyos fegyelemsértésért,

- a Házirend ismételt súlyös megsértéséért,

6.7. Igazgatói szigorú megrovás záradékkal

- a utolsó figyelmeztetés, mely után a következő (akár kisebb) fegyelmi vétség az iskolából való kizárással jár.

6.12. KÜLÖNÖSEN SÚLYOS MEGÍTÉLÉS ALÁ ESIK:

- a lopás és a jelentős kárt okozó szándékos rongálás

- a másik ember ellen irányuló agresszió (bántalmazás, verekedés, testi sértés, zaklatás), a másik fél megalázása, emberi méltóságának megsértése, elektronikus úton történő zaklatása, érzelmi vagy fizikai zsarolása.

A felsoroltak büntetése első alkalommal, az eset súlyosságát figyelembe véve igazgatói fegyelmi fokozat.

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. Öltözködés és viselkedés normái

2.10. A tanulók felsőruházatukat, tanszereiket és testnevelési felszerelésüket a kijelölt faliszekrényben helyezhetik el. A szekrény zárásáért és a benne elhelyezett tárgyakért a szekrényt használók felelősek. A faliszekrényekre semmiféle kép, embléma stb. nem helyezhető el.

2.14. Az első tanítási óra imádsággal és az evangélium felolvasásával kezdődik, az utolsó óra imádsággal fejeződik be. Az imák szövegét a melléklet tartalmazza.

3. Tanórán kívüli csoportos tevékenységek

3.5. A tanulók közös tevékenységének megszervezésére, segítésére az intézményben diákkörök alakulhatnak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

- Legalább tíz diák kell a foglalkozások megindításához.

- Írásban rögzített kérelmet kell benyújtani az igények és célok felvázolásával, a szakkört tartó tanár és a jelentkező tanulók nevének és osztályának megjelölésével.

3.6. A foglalkozások tartalma művészeti, művelődési, ismeretterjesztő, sport jellegű lehet, illetve bejegyzetten működő társadalmi szervezet alapszerveként funkcionálhat.

3.7. A csoportok jogosultak az intézmény helyiségeinek használatára a nyitvatartási időn belül, az ezt meghaladó igény esetén írásbeli kérvénnyel kell az intézmény vezetőjéhez fordulniuk, legalább négy héttel a megrendezendő program előtt.

3.8. Amennyiben az intézmény anyagi helyzete megengedi, a csoport jogosult támogatásra helyi pályázat formájában.

3.9. A csoportok járuljanak hozzá az iskolai, kollégiumi diákélet színesebbé tételéhez, a rendezvények szervezéséhez.

3.10. A tanórán kívüli foglalkozásokat az intézményben kifüggesztett rend szerint tartjuk.

4. Egyéb rendelkezések

4.3. Az iskolában rágógumi használata tilos!

4.9. A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.

4.11. A hiányzások igazolásának szabályozása:

A tanuló köteles a tanítási órákról, a diákmisékről és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását szülői vagy orvosi írással igazolni. Amennyiben a diák az iskola érdekében, engedéllyel hiányzik, hiányzását az osztályfőnök az elekrtonikus naplóban igazolja. (lásd: DINA "iskolaérdekben") A szülő tanéveknént legfeljebb 3 napot igazolhat. Az orvosi igazolást a szülőnek (kollégiumi nevelőtanárnak) is alá kell írnia. Az igazolást a visszaérkezést követ 8. munkanapig az osztályfőnök számára át kell adni. A tanuló szakorvosi vizsgálatra szülői kérelem esetén osztályfönöki engedéllyel távozhat az iskolából. A sportegyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek a tanuló várható hiányzását igazoló kikérő dokumentumot az esedékes hiányzás előtt küldjék el a gimnázium igazgatójának vagy a tanuló osztályfőnökének.

A hiányzások mértéke:

Egy tanév folyamán tíz órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanulónak el kell hagynia iskolánkat. A tanuló egy tanévi igazolt és igazolatlan mulasztása nem haladhatja meg a 250 órát, illetve egy tantárgyból hiányzásai a tanítási órák számának 30 %-át. Ellenkező esetben a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§-a alapján, a mulasztó tanulókat az igazgató, ill. a szaktanár osztályozó vizsgá(k)ra kötelezheti. Tartós hiányzás esetén az igazolást minden hónap végén el kell juttatni az osztályfőnökhöz.

4.13. A testnevelésből felmentetteknek az órákon tornacipőben jelen kell lenniük, ha az első, illetve utolsó óra testnevelés, nem kell az órára bejönni. Testnevelés órára felszerelés nélkül érkező tanulóink fegyelmi büntetésben részesülnek (harmadik alkalommal szaktanári figyelmeztetésben).

4.14. Testnevelés órákon kötelező viselet az osztályonként egységes, ciszterci címeres póló.

4.15. A 9. évfolyam minden osztálya, a tanév során két hónap időtartamban köteles úszásoktatáson részt venni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása szól az uszásoktatásról: „Amennyiben a testnevelésÓra keretében megvalÓsÍtott Úszásoktatás Infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni.” (11. A §). Az iskola kezdő és haladó csoportban biztosítja az Úszásoktatást. Cél a vízbiztos úszótudás megszerzése, valamint az úszótudás fejlesztése. A foglalkozásról azok a sportolók kapnak felmentést, akik valamilyen vizes sportot űznek, és ezt igazolják is. A más igazolt sportolóknak nem jár felmentés a foglalkozás alól. Azok a diákok, akik betegség miatt nem tudnak egy-egy alkalmat teljesíteni, folytatÓlagosan a következő osztályhoz csatlakozva pótolják a hiányzó Órákat. A foglalkozásokat vizsga zárja, melyre egy 2 értékű osztályzatot kapnak a tanulók.

4.16. A mindennapos testnevelést a diákok teljesíthetik a testnevelés munkaközösség által elfogadott külsős helyszíneken is, de ennek anyagi vonzatát nekik kell vállalniuk. A testnevelők ezeknek a foglalkozásoknak a látogatását ellenőrizhetik. Ha egy diák nem jár az általa választott külső helyszínre, azzal fegyelmi vétséget követ el, amiért a megfelelő fegyelmi fokozatra számíthat, és a mindennapos testnevelés kötelezettségének ezután csak iskolai foglalkozás keretében tehet eleget.

4.18. A késések értékelése

- Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell.

- A késések ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.

4.20. Az intézmény hétköznap reggel 7 órától este 9 óráig tart nyitva.

- A tanítási időn kívül az intézményt csak igazgatói engedéllyel lehet használni, a kulcsot a felelős pedagógusnak a portás adja oda.

- Az iskolában délután csak előre bejelentett foglalkozás tartható.

4.23. Balesetvédelmi előírások:

- Év elején minden tanuló tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatásban részesül.

- A balesetek megelőzése, elkerülése céljából az iskola területén fegyelmezett, mások testi épségét nem veszélyeztető magatartást kell tanúsítani.

- Bármilyen balesetveszélyt haladéktalanul jelenteni kell az ügyeletes tanárnak vagy az iskolatitkárságon, vagy a gazdasági irodában.

- A testnevelésórákon, a tanuló kísérletek alkalmával, gyakorlati foglalkozásokon a feladatokat kizárólag a szaktanár utasítása szerint lehet elvégezni.

- A balesetet és sérülést a tanuló azonnal köteles jelenteni a tanárnak, aki köteles:

       - intézkedni a megfelelő orvosi ellátás biztosításáról,

       - a szülőt telefonon értesíteni a baleset bekövetkezéséről,

       - tájékoztatni az iskolavezetést a baleset bekövetkezéséről.